Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Participació en GT3 Petjada de Carboni

Gràcies per arribar fins ací. Significa que no estàs conforme amb la realitat mediambiental que estem vivint i tens voluntat d'invertir una mica de temps i esforç i transformar-la. T'agraïsc la teua predisposició i iniciativa. L'objectiu principal d'aquest Grup de Treball, el “GT3”, serà conéixer amb el màxim detall possible la petjada de carboni de la UV, elaborar un pla per a reduir-la tot el possible, i buscar i proposar mesures que puguen compensar les emissions que no es puguen evitar. 

Amb motiu de conéixer amb més detall el teu camp d'acció, per a organitzar les tasques del GT3, et sol·licite que completes les següents qüestions.

Espere poder convocar una primera reunió del GT3, amb tots/es els interssats/des a la fi de setembre o primers d'octubre.

Gràcies!


Emilio Barba Campos
Cap d'Iniciatives del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable
Universitat de València
Coordinador del Grup de Treball 3: Petjada de Carboni

emilio.barba@uv.es

 

Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.
Primer grup de preguntes
Cognom 1 Cognom 2, Nom
Email UV

Col·lectiu

 

Telèfon de contacte
Àrea de coneixement
Departament
Centre (Facultat, Institut)
Quin és l'interés a participar en aquest Grup de Treball?
Quines capacitats i/o competències del teu perfil acadèmic consideres que poden ser rellevants per a les iniciatives del Grup de Treball?
Tria el/s grup/s d'acció (Files) en els quals t'agradaria participar, i el grau d'implicació (Columnes) que, a priori, podries dedicar
Lideratge Col·laboració activa Col·laboració puntual
Càlcul de Petjada de Carboni
Pla de reducció de Petjada de Carboni
Compensació de la Petjada de Carboni
Ns/Nc
Algun comentari o suggeriment addicional?